Disclaimer

Privacybeleid

BROCAP nv, met maatschappelijke zetel te Waterlelielaan 1, te 9032 Gent (Wondelgem), ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0669.643.161, is verantwoordelijk voor het informeren van de bezoekers van de website www.brocap.be met betrekking tot de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt.

BROCAP nv leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

BROCAP nv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BROCAP nv. U dient zich ervan bewust te zijn dat BROCAP nv. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van BROCAP nv. en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Door de informatie en de diensten op BROCAP nv te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BROCAP nv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als BROCAP nv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: info@brocap.be.

Waarom we u om uw informatie vragen

Aanmelding nieuwsbrief

BROCAP NV verzamelt en bewaart enkel persoonlijke informatie over u wanneer u met ons per e-mail communiceert (we zullen uw e-mailadres verzamelen) of wanneer u zich registreert om de diensten van BROCAP NV te gebruiken (we vragen uw naam en e-mailadres).

Deze gegevens worden gebruikt om de desbetreffende nieuwsbrieven uit te kunnen sturen.

Contactformulier

Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, verstrekt u toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, of ieder ander soort vraag.

Verzamelde gegevens zijn onder andere: Bedrijfsnaam, Naam en E-mail.

Hoe wij uw informatie beschermen

De informatie die we van u ontvangen, is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang zodra we deze hebben ontvangen. We beperken de toegang tot uw informatie tot werknemers die een zakelijke reden hebben om er toegang tot te krijgen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Verder wordt de informatie niet met derden gedeeld, tenzij daar wordt om gevraagd en u daar uitdrukkelijk (via actieve opt-in) toestemming voor hebt gegeven. Ondanks onze voortdurende en evoluerende inspanningen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een dergelijke garantie niet geven

Data opslag

BROCAP NV gebruikt externe leveranciers om de benodigde hardware, software, netwerk-, opslag- en gerelateerde technologie te leveren die nodig is om de dienstverlening uit te voeren. U behoudt ten alle tijden de rechten op uw gegevens.

Cookies

We gebruiken cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies zodat onze website u kan onthouden en u inhoud kan bieden die u waarschijnlijk zult vragen. We gebruiken ook

cookies om statistische informatie over onze website te verzamelen, zoals de tijd die gebruikers op een site doorbrengen en de pagina’s die ze het vaakst bezoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie. We zullen ook cookies gebruiken voor marketingdoeleinden.

Welk types cookies gebruiken we?

Cookies kunnen in de vorm of sessie-cookies of permanente cookies zijn. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan tot ze zijn verwijderd of totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt. BROCAP nv maakt enkel gebruik van analytische cookies. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

Uw toestemming om cookies te gebruiken en hoe blokkeert u cookies?

Door onze website te gebruiken op een computer of mobiel apparaat, gaat u akkoord met onze Privacy en Cookies. In de meeste browsers kunt u echter cookies weigeren. U kunt onze cookies blokkeren door de cookies in uw browser in te stellen. U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u ze kunt verwijderen en beheren op www.aboutcookies.org of klik op Help in uw browsermenu.

Hoe we het cookiebeleid kunnen wijzigen?

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De uitgavedatum wordt bovenaan dit beleid vermeld. Veranderingen in de technologie, de wetgeving en de richtlijnen van de autoriteiten kunnen vereisen dat u de activiteiten kent die wij ondernemen wanneer deze uw privacy- rechten schendt. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar en van andere websites. Sommige links kunnen de vorm hebben van display-advertenties. We kunnen niet garanderen dat andere websites dan onze websites uw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen zoals wij dat doen. Voor uw eigen bescherming dient u de privacy-verklaringen / het beleid van andere websites te lezen en te lezen wanneer u ze bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan onze websites.

Uw toestemming

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door BROCAP NV.

Disclosure

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verspreiden, behalve om producten of diensten te leveren die u hebt aangevraagd, wanneer we toestemming hebben, of indien het noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen naar illegale activiteiten,

vermoeden van fraude, situaties waarbij mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van Servicevoorwaarden of anderszins wettelijk vereist.

Gegevensoverdrachten

Als BROCAP NV, of nagenoeg al zijn activa werden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan, is persoonlijke informatie een van de activa die worden overgedragen aan of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen, en dat een overnemer van BROCAP NV de Persoonlijke Informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Data-integriteit

BROCAP NV verwerkt persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en in overeenstemming met dit beleid of een toepasselijke dienst-specifieke privacyverklaring. We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om ervoor te zorgen dat we alleen de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze services te leveren of te verbeteren. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verwerken accuraat, volledig en actueel is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.

Framework

We houden ons aan de General Data Protection Reglementering en privacy-principes van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.

Handhaving

BROCAP NV wordt bemand om de activiteiten en accounts van onze klanten te ondersteunen en de algemene voorwaarden van onze gebruikersovereenkomst te handhaven.

BROCAP NV kan de service voor een account opschorten en / of beëindigen wegens schending van deze voorwaarden of op een manier die niet overeenkomt met de servicevoorwaarden. BROCAP NV werkt nauw samen met afdelingshoofden om ervoor te zorgen dat het beleid wordt nageleefd.

BROCAP NV evalueert regelmatig of het voldoet aan dit beleid. Aarzel niet om vragen of zorgen over dit beleid of de behandeling door BROCAP NV van persoonlijke informatie te stellen door contact met ons op te nemen via deze website. Wanneer we op dit adres formele schriftelijke klachten ontvangen, is het het beleid van BROCAP NV om hierover contact op te nemen met de gebruiker. We zullen samenwerken met de juiste regulerende instanties om eventuele klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die niet tussen BROCAP NV en een persoon kunnen worden opgelost.

Bewaartermijn

BROCAP nv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten..

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens BROCAP nv van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Wanneer dit door de bezoeker niet rechtstreeks mogelijk is via de website, kan deze ten alle tijde contact opnemen via de Contact-pagina waarna het verzoek wordt behandeld. Dit kan uiteraard enkel nadat de gebruiker zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen.

BROCAP nv kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt. Indien de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de gebruiker, nadat zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrieven en communicatie

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Indien u uw nieuwsbriefvoorkeuren wil aanpassen, dan kan dat via de link onderaan elke nieuwsbrief. Als u uw gegevens wil aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidig beleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Gent ingeval van geschil.